DL8LR, Frank

ex DB2VY

ex DL4VCG

CE0Y/DL8LR
CE3/DL8LR
CE7/DL8LR
C31YA
DL4VCG/HC8

DL4VCG/SV9

SJ9WL

LG5LG

TK3K

LX7I

PT2CM